اختلال وسواس فکری -عملی (OCD)

وسواس فکری معمولاً فکر، تصویر ذهنی یا تکانه ای ناخواسته و مزاحم است که مدام در ذهن تکرار می‌شود. وسواس های فکری ارادی ایجاد نمی شوند و به صورت رخدادهایی به خودآگاهی فرد هجوم می آورند. وسواس1

COVID-19

تاثیر اضطراب و استرس بر ابتلا به کرونا► براساس نتایج پژوهش‌های متعدد، بین استرس، سلامت روانی، ابتلا به بیماری و کاهش احساس سالم بودن رابطه وجود دارد.  هرچند نقش قدرت سیستم1

اضطراب اجتماعی چیست؟

اضطراب اجتماعی چیست؟

اختلال اضطراب اجتماعی  ( Social anxiety Disorder: SAD) سپری کردن روز بدون اینکه کسی را ببینیم یا با کسی صحبت کنیم، تقریبا غیرممکن است اما برای کسانی که به اختلال اضطراب اجتماعی مبتلا هستند، فکر تعامل با دیگران ترس آور است. این افراد می ترسند که در حضور دیگران حرفی احمقانه بزنند یا1

استرس

استرس ►   یک واکنش طبیعی بدن در برابر خطر است و عمدتا مرتبط با یک عامل بیرونی است .برای اینکه یک سیکل از استرس شروع شود باید یک استرسور یا عامل برانگیزنده استرس وجود داشته باشد.1