تنظیم هیجانات

تنظیم هیجانات

هیجان ها و نقش تنظیم هیجان در روانشناسی هیجانها یکي از ابعاد اساسي وجود انسان را تشکیل مي دهند. نقش هیجان ها در زندگي ما چنان برجسته و چشمگیر است که تصور نبود آنها ممکن نیست. دنیاي رنگارنگ ما بدون هیجان دچار بي رنگي خواهد بود، یک بي رنگي ملال آور، مانند این که در یک کشتي1